• Individuele bijles en huiswerkbegeleiding bij u thuis
  Bel ons 088-233 24 00
Menu
Abacus-Nachhilfeinstitut

Privacy Statement AbacuS bijlesinstituut franchise Nederland

Dit is het privacy statement van Abacus bijlesinstituut franchise Nederland, hierna: Abacus. In dit document wordt uitgelegd hoe Abacus omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Abacus de grootst mogelijke zorgvuldigheid.


Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Abacus, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Abacus, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.Categorieën persoonsgegevens

Abacus verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Contact- en NAW-gegevens;
 2. Gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van leerlingen;
 3. Financiële gegevens;
 4. Geboortedatum;
 5. Gegevens over de leerprestaties/school;
 6. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Abacus verwerkt worden, hebben ten doel om:

 1. Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 2. Het uitvoeren van haar diensten;
 3. Verbeteren van de dienstverlening;
 4. Het verrichten van betalingen;
 5. Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 6. Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 7. Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 8. Het versturen van nieuwsbrieven;
 9. Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Abacus worden persoonsgegevens verwerkt. Abacus verwerkt uitsluitend gegevens die Abacus noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Abacus bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.abacus-bijlessen.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Abacus biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.Bewaartermijn

De door Abacus verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.Verwerking door derden

Abacus deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Abacus kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 1. De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van  persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 2. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 3. Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 4. Door Abacus ingeschakelde freelancers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 5. Franchisenemers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en gegevens over de betreffende leerling.
 6. Franchisegever, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en gegevens over de betreffende leerling.Beveiliging van Persoonsgegevens

Abacus neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.Jonger dan 16 jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Abacus behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Abacus aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Abacus voor zover deze niet aan derden toebehoren.Cookieverklaring

Abacus maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Abacus mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies
strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Abacus gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ''tracking cookies'' op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Abacus worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Abacus informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info(at)abacus-bijlessen.nlGebruik Social Media

Abacus maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Abacus u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 1. Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 2. Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 3. Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 4. Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Abacus.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Abacus , in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Abacus over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 6. Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Abacus staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Abacus met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of telefonisch via 088-233 24 00. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Abacus u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Abacus zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Wijzigingen Privacy Statement

Abacus kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 10 september 2020.

Aanvullende informatie vlg. Art, 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming

ABACUS-bijlesinstituut [U vindt de respectievelijke eigenaar en het adres op het briefhoofd van uw leerling-inschrijfformulier ] registreert uw persoonsgegevens en gebruikt deze op de volgende manier.

Verantwoordelijke: Uw verantwoordelijke ABACUS instituutsdirecteur (zie briefhoofd)Doel

Vervullen van de plichten bij het sluiten van een overeenkomst.Rechtsgrond

Verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren (Art 6 Abs. 1b DSGVO). Instemming van uw kant is daarom niet nodig. Zonder verstrekking van de gegevens kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.Overdracht aan derden

De bijlesdocent en – voor een gedeelte - de ABACUS-organisatie krijgen uw persoonsgegevens.Overdracht aan een derde land of internationale organisatie

Gebeurt niet.Duur van opslag van de gegevens

Alle gegevens worden meteen gewist nadat het doel waarvoor ze geregistreerd zijn, vervuld is, behalve als het handelsbelang of de fiscus anders vereisen.Uw rechten

Wat betreft de desbetreffende persoonsgebonden gegevens heeft u de volgende rechten:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie,
 • recht op laten wissen,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op overdracht van de gegevens.

Het recht op het laten wissen van de gegevens is niet van toepassing voor zover de persoonsgebonden gegevens vereist zijn om onze juridische aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.Uw toestemming

Als u heeft toegestemd in de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens (Art. 6 Abs. 1a oder Art 9 Abs. 2 a DSGVO), dan heeft u altijd het recht om uw toestemming weer in te trekken. De rechtmatigheid van gegevensverwerking blijft tot aan de intrekking onverminderd van kracht.Bezwaar bij de toezichthouder

U heeft het recht om bezwaar in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).